Vedtekter

VEDTEKTER FOR

BRUMUNDDAL & OMEGN SPORTSFISKERFORENING

(Forkortet: BOSFF)

§ 1

Formål:

Foreningens hovedmål er å ivareta fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag, og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve sportsfiske.

Hovedmålene er:

* å være aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen sportsfiske, naturforvaltning og friluftsliv.

* å sikre en bærekraftig høsting av våre fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.

* å sikre at sportsfisket kan utøves til glede for flest mulig.

§ 2

Medlemmer:

Alle som overholder foreningens lover og bestemmelser kan være medlem. Medlemskap i BOSFF er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Kun personlig medlemskap er mulig.

§ 3

Æresmedlemmer:

Styret kan utnevne æresmedlemmer blant medlemmer eller andre som har gjort seg særlig fortjent til det.

§ 4

Kontingent:

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år strykes automatisk som medlem i foreningen.

§ 5

Årsmøte:

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 3 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal inneholde styrets forslag til dagsorden samt årsberetning. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Stemmerett har alle over 16 år som har vært medlem i minst 6 mnd. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør skje skriftlig dersom noen krever det. Ingen representanter har mer enn 1 stemme.

§ 6

Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det. Innkalling, vedlagt dagsorden, skal skje med minst 14 dagers varsel.

§ 7

Styret:

Styret i BOSFF velges av årsmøtet og skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer, ungdomsleder, samt 3 vara medlemmer.

Leder og nestleder velges for 2 år. Disse velges på motsatte år.

De øvrige styrerepresentantene samt ungdomsleder velges for to år, hvorav 3 velges på like årstall og 3 på ulike. Styrets vara medlemmer velges for ett år.

§ 8

Eksklusjon:

Et medlem som handler mot BOSFF’s lover og regler, eller skader foreningen på annen måte, kan av styret utelukkes for en nærmere bestemt tid, anmodes om å uttre, eller ekskluderes. Eksklusjonsbeslutning krever ¾ flertall i fulltallig styre.

§ 9

Vedtektsendringer:

Endringer av disse vedtekter kan kun foretas av årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende representanter.

§ 10

Oppløsning / sammenslutning:

Oppløsning av BOSFF kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

For sammenslutning med annet lag eller forening gjelder samme regler som ved oppløsning.